foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 189 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Riaditeľstvo Stredoslovenskej distribučnej oznamuje, že v termíne 9. 11. 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Viac podrobnosti a konkrétne odberné miesta, ktorých sa to týka, nájdete v prílohe.
Ďalšie termíny prerušenia a miesta v príslušnom mesiaci, ktorých sa to týka, nájdete v kalendári udalosti v pravom stĺpci.

1. etapa celoplošného testovania v obci Hladovka sa uskutoční od soboty 31.10.2020 do nedele 01.11.2020, v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:45 hod. do 22:00 hod. na Obecnom úrade Hladovka.

Testovanie môžete absolvovať v rámci svojich možností v ľubovoľnom čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:45 hod. do 22:00 hod. počas týchto dvoch dní. Posledný odber je o 21:30 hod.
Ku testovaniu je potrebný občiansky preukaz a u detí od 10 do 15 rokov, ktoré nemajú občiansky preukaz je potrebné doniesť kartičku poistenca. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke obce a na úradnej tabuli.

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 vláda vydala nasledujúce uznesenie. Celé znenie nájdete v prílohe.

Od piatka 23.10. 2020 do nedele 25.10.2020 za uskutočnilo v Hladovke pilotné celoplošné testovanie oravských okresov aj okresu Bardejov. Testovanie občanov na COVID 19 sa v Hladovke uskutočnilo v novovybudovaných priestoroch obecného úradu. Testovanie prebehlo bez menších nedostatkov plynule
Ďakujeme za výbornú spoluprácu a obetavosť hlavne zamestnancom, všetkým vojakom, policajtom, zdravotníkom a všetkým, ktorí sa akokoľvek spolupodieľali či na príprave, alebo samotnej realizácii.
Ďakujeme naším hasičom Dušanovi Bušovi a Ing. Andrejovi Harmatovi za dôkladnú medzi prestávkovú a každodennú dezinfekciu a taktiež Miestnemu spolku červeného kríza v Hladovke pri pomoci a dotvorenia tímu odberového miesta.
Obec Hladovka na trvalom pobyte štatisticky celkom 1051 obyvateľov. V rámci pilotného celoplošného testovania v dňoch od 23.10.2020 do 25.10.2020 sa malo nad 10 rokov testovať na COVID 19 celkovo 892 obyvateľov. Počas testovania odberné miesto v Hladovke navštívilo 610 ľudí, čo je 68,38%. Z celkového počtu testovaných 610 ľudí bolo pozitívnych na COVID 19 v Hladovke 31 osôb čo predstavuje 5,08%. Tento údaj nie je však presný, keďže sa tu boli testovať aj obyvatelia iných obcí a taktiež hladovčania sa mohli testovať aj inde.
Pre občanov tento víkend sa uskutoční aj 2. etapa, kde starosta vyzýva občanov, aby sa opätovne zúčastnili celoplošného testovania.
Starosta obce PhDr. Marián Brnušák prosí dobrovoľníkov ako aj zdravotníkov, aby sa prihlásili na obecný úrad, aby sme spoločne zvládli aj 2. etapu testovania. Druha etapa je postavená už na dobrovoľníkoch, ktorých musí obec zabezpečiť bez nároku na odmenu.

k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Celé znenie nájdete v prílohe

Riaditeľstvo Stredoslovenskej distribučnej oznamuje, že v termíne 26. 11. 2020 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Viac podrobnosti a konkrétne odberné miesta, ktorých sa to týka, nájdete v prílohe.

METODIKA ČINNOSTI NA ODBEROVOM MIESTE

Stanovište č. 1 – Vchod na odberové miesto

Na stanovišti vykonáva činnosť príslušník PZ SR, ktorý pred vchodom do určeného odberového priestoru usmerňuje vstup občanov do odberovej miestnosti, dohliada na dodržovanie verejného poriadku a dodržiavaní bezpečných odstupov medzi občanmi. Po vstupe do odborného miesta si občan dezinfikuje ruky určeným dezinfekčným prostriedkom.

Stanovište č. 2 – Administrácia občana

Na stanovišti ho administratívny pracovník vyzve k predloženiu občianskeho preukazu resp. iného dokladu totožnosti a karty poistenca. Administratívny pracovník zapíše do stanovenej dokumentácie stanovené údaje. Následne občanovi pridelí identifikačné číslo a podá občanovi papierovú vreckovku a vyzve ho aby si šiel na určené miesto odkašľať a vyfúkať nos. Po vykonaní uvedených úkonov občan vhodí použitú vreckovku do odpadovej nádoby a presunie sa na samotné odberové miesto.


Stanovište č. 3 – Odberové miesto
Na odberovom mieste občan odovzdá identifikačné číslo zdravotníckemu pracovníkovi č. 3. Následne je vyzvaný k tomu, aby si sňal prekrytie nosa a úst.
Zdravotnícky pracovník č. 1 vykoná úkon odberu biologickej vzorky a následne ponorí odberovú tyčinku do nádobky s roztokom. Odberovú tyčinku odhodí do odpadovej nádoby na biologický odpad.
Zdravotnícky pracovník č. 2 nakvapká 3 kvapky roztoku na testovaciu plôšku a túto odovzdá zdravotníckemu pracovníkovi č. 3, ktorú ju položí na identifikačné číslo. Občan je po odobratí biologickej vzorky vyzvaný, aby odišiel do priestoru, kde čaká na výsledok testu.
Zdravotnícky pracovník č. 3 odčíta výsledok z testovacej plôšky po 15 až 30 minútach. Zdravotnícky pracovník č. 3 zapíše výsledok testu na druhú stranu papiera s identifikačným číslom a odnesie papier s číslom a výsledkom testu zdravotníckemu pracovníkovi č. 4.


Stanovište č. 4 – Miesto na vydanie zdravotníckeho certifikátu

Zdravotnícky pracovník č. 4 zaznamená výsledok testu do zdravotníckeho certifikátu a na základe identifikačného čísla vyzve občana, aby mu predložil občiansky preukaz/iný doklad totožnosti a identifikačné číslo. Zdravotnícky pracovník č. 4 zaznamená osobné údaje do zdravotníckeho certifikátu, ktorý vloží do obálky, uzavrie ju a odovzdá občanovi. Poďakuje mu za účasť a oznámi mu, že ďalšie pokyny sú uvedené na zdravotníckom certifikáte.


Stanovište č. 5 – Východ z odberového miesta

Po prevzatí zdravotníckeho certifikátu občan odchádza z odberového miesta. Na odberovom mieste má svoje stanovište veliteľ odberového tímu – profesionálny vojak, ktorý dozerá na činnosť na odberovom mieste. V prípade potreby rieši vzniknuté problémy a v pravidelných intervaloch informuje nadriadeného regionálneho veliteľa o celkovom počte testovaných a počte pozitívnych občanov.

Poznámka:
Uvedená metodika je modelová, je možné ju upraviť na základe podmienok na konkrétnom odberovom mieste. Všetky informácie uvedené v tejto metodike sú obsahom inštruktážneho videa.

Uznesenie vlády SR č. 665, z 18. októbra 2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu - presné znenie v prílohe  

Kedy sa uskutoční testovanie?

Plošné testovanie sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a druhé pretestovanie bude od 6. novembra do 8. novembra. Ešte predtým – od 23. do 25. októbra od rána 8.00 do večera 20.00 prebehne pilotné testovanie v najviac zasiahnutých okresoch – Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov.

Testovanie bude prebiehať vždy tri dni, kvôli kapacite odberných miest. Odhadom na odberných miestach totiž vedia urobiť 250 až 300 testov za deň.

Čo sa počas testu robí a ako rýchlo zistíte výsledok?

Ministerstvo obrany opisuje, ako bude testovanie vyzerať. Človek príde na miesto testovania, kde sa najskôr spracujú administratívne záležitosti. Potom prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter z nosohltana tak, že mu zasunú tenkú tyčinku hlboko do nosa a úst. Po odobratí vzorky človek prejde do priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícii o zhruba 15 až 30 minút.

Výsledok dostane človek v zalepenej obálke, aby sa to nik iný nedozvedel. Každý dostane aj inštrukciu, ako postupovať, keď je pozitívny.

Čo ak budete pozitívny?

Ľudia s pozitívnym výsledkom musia ostať v domácej karanténe. Domáca karanténa je dnes pri pozitívnom PCR teste desať dní. Do karantény bude musieť ísť pozitívne testovaný aj s rodinou, pokiaľ žijú v jednej domácnosti.

Bude účasť na testovaní povinná?

Čítať ďalej: Celoplošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID 19

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OŮ Námestovo, PLO”) Vás v súlade s 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ďalej len („správny zákon”) žiada o zriadenie dočasnej úradnej tabule OÚ Námestovo, PLO na úradnej tabuli obce Hladovka, za účelom doručenia výzvy č. OU-NOPL02-2020/018433 zo dňa 14.10.2020, verejnou vyhláškou v súlade s 26 správneho zákona a S 67 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

S celou výzvou sa môžete oboznámiť v prílohe.

Obec Hladovka na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Dolnom Kubíne upozorňuje chovateľov na povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej.
Každý chovateľ (každý obyvateľ), ktorý chová doma ošípanú (bez ohľadu na počet ošípaných), je povinný registrovať tento chov.
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu /COVID/ v regióne Oravy žiada RVPS, aby úkony k registrácii dočasne, pokiaľ to nie je nevyhnutné, nevykonávali osobným kontaktom na RVPS Dolný Kubín, ale použili telefonický kontakt alebo e-mailový kontakt. Pracovníci budú podrobne konzultovať uvedenú problematiku s každým chovateľom.
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke obce a na úradnej tabuli.

Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Príloha 4
Príloha 5
Príloha 6  

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2022): 1 066

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar


Copyright © 2022 Obec Hladovka Rights Reserved.